1112delivery

1112delivery

 

บริการที่ใช้

 • กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแอปและการดำเนินการ
 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน
 • กลยุทธ์ CRM และการดำเนินการ
 • กลยุทธ์ VOC และการดำเนินการ

Read More
08/10/2020 0 Comments

Breadtalk

Breadtalk

 

บริการที่ใช้

 • กลยุทธ์ VOC และการดำเนินการ
 • AiQ Line CRM
 • การจัดการเนื้อหา

Read More
08/10/2020 0 Comments

Burger King

Burger King

 

บริการที่ใช้

 • กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแอปและการดำเนินการ
 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน
 • กลยุทธ์ CRM

Read More
08/10/2020 0 Comments

CP Food

CP Food

 

บริการที่ใช้

 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • การพัฒนาเว็บและแอป
 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการเนื้อหา
 • การทำ CRM และการดูแลลูกค้า

Read More
08/10/2020 0 Comments

Hungry Hub

Hungry Hub

 

บริการที่ใช้

 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน – การขายออนไลน์

Read More
08/10/2020 0 Comments

MK

MK

 

บริการที่ใช้

 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน – การขายออนไลน์

Read More
08/10/2020 0 Comments

Sizzler

Sizzler

 

บริการที่ใช้

 • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบเสียเงิน – โปรแกรม CRM
 • กลยุทธ์ VOC และการดำเนินการ

Read More
08/10/2020 0 Comments

S&P Foods

S&P Foods

 

บริการที่ใช้

 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • การพัฒนาเว็บและแอป
 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการเนื้อหา
 • การทำ CRM และการดูแลลูกค้า

Read More
08/10/2020 0 Comments

Swensens

Swensens

 

บริการที่ใช้

 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • การพัฒนาเว็บและแอป
 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการเนื้อหา
 • AiQ Line CRM
 • การทำ CRM และการดูแลลูกค้า
 • การใช้ผู้มีอิทธิพลทางการตลาด

Read More
08/10/2020 0 Comments

The Coffee Club

The Coffee Club

 

บริการที่ใช้

 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • การพัฒนาเว็บและแอป
 • การเพิ่มจำนวนผลลัพธ์: หน้า Landing Page และสื่อ
 • การจัดการเนื้อหา
 • การทำ CRM และการดูแลลูกค้า

Read More
08/10/2020 0 Comments
Register for Audit
 • Get Started