The Pizza company

The Pizza company

 

บริการที่ใช้

  • การออกแบบเส้นทางของลูกค้าอีคอมเมิร์ซบนเว็บและแอป
  • กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแอปและการดำเนินการ
  • การจัดการสื่อดิจิทัลแบบชำระเงิน
  • กลยุทธ์ CRM และการดำเนินการ
  • กลยุทธ์ VOC และการดำเนินการ

Read More
08/10/2020 0 Comments
Register for Audit
  • Get Started