จะเข้าถึงไลน์ของลูกค้าโดยปราศจากแพลตฟอร์ม CRM ขนาดใหญ่หรืองบประมาณได้อย่างไร

Audience IQ ได้ทำการเปลี่ยนแปลง โดยการเปิดแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ AiQ Line BC ซึ่งเป็นเครื่องมือเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำให้นักการตลาดรวบข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่กับข้อมูลในไลน์ของลูกค้า

Read More
26/05/2020 0 Comments
Register for Audit
  • Get Started